Invordering van uw schuldvorderingen als een doorlopende opdracht

DOORLOPENDE OPDRACHT

mission-continue-nl

Gerechtsdeurwaarders zijn professionele juristen, die gespecialiseerd zijn in de inning van onbetaalde sommen.  Zij oefenen hun Ambt uit in een wettelijk kader.  De wet kent hen de exclusiviteit toe van de procedure van gerechtelijke invordering.  De dossiers, die u ons toevertrouwt, worden behandeld als een “doorlopende opdracht” (minnelijke fase + gerechtelijke fase) overal in België en in het buitenland. [i]

Minnelijke fase

In een eerste fase (die voorafgaat aan het eigenlijk geschil), innen wij op minnelijke wijze uw schuldvorderingen (facturen, schulderkentenissen, huurgelden (ii), erelonen, …), welke ook het bedrag ervan moge zijn.  Deze minnelijke invordering wordt in hoofdzaak gekenmerkt door de verzending van ingebrekestellingen.  Telefonische contacten en herinneringen kunnen eveneens gebezigd worden.

  • Zie afdeling “Minnelijke invordering” voor meer inlichtingen.
Gerechtelijke fase

Bij gebreke aan succes in de minnelijke fase zal de gerechtelijke fase in werking treden en geheel geleid worden door ons kantoor, van de dagvaarding in rechte tot de uitvoering van de bekomen beslissing, en dit met het oog op de volledige invordering van de verschuldigde sommen.

  • Zie afdeling “Gerechtelijke invordering” voor meer inlichtingen.

[i] INVORDERING IN HET BUITENLAND

Om de snelle en minder kostelijke invordering van een schuldvordering mogelijk te maken in de landen van de Europese Unie, werden meerdere procedures uitgewerkt door het Europees Parlement : Verordening 44/2001 : vereenvoudigde procedure van exequatur, gevolgd door Verordening 1215/2012, Verordening 805/2004 : waarmerking als executoriale titel, Verordening 4/2009 : vereenvoudigde uitvoering inzake onderhoudsverplichtingen.

  • Deze procedures zorgen ervoor dat een snellere uitvoering van de bekomen uitvoerbare titel mogelijk is.

Verordening 1896/2006 : EBB = Europees BetalingsBevel, Verordening 861/2007 : PGV = Procedure Geringe Vorderingen.

  • Deze verordeningen verschaffen u de mogelijkheid om van de minnelijke fase over te stappen naar de gerechtelijke fase door middel van deze vereenvoudigde procedure, en dit met minder kosten.

[ii] HUURGELDEN   

De gerechtsdeurwaarder zal u helpen om uw rechten als verhuurder te laten gelden in geval van niet-eerbiediging van de verplichtingen door uw huurder, die voortvloeien uit de huurovereenkomst.  Hij zal overgaan tot een plaatsbeschrijving bij de intrede en de uittrede van de huurder, wat onontbeerlijk is in geval van huurschade.  Hij zal onmiddellijk tussenkomen op uw verzoek in geval van niet-betaling van de huurgelden en hij zal vooraf proberen te komen tot een minnelijke invordering.  Met uw goedvinden en in de mate van het mogelijke zal hij slechts een procedure opstarten, die onbetaalde huurgelden kan waarborgen, en dit zonder voorafgaandelijke machtiging van de rechtbank (pandbeslag).  Indien nodig, zal hij een gerechtelijke procedure opstarten en de beslissing van de rechtbank uitvoeren :

  • Invordering van de huurachterstallen, van andere verschuldigde sommen, alsook de kosten;
  • Deblokkering van de huurwaarborg;
  • Uitdrijving, indien nodig, met eerbiediging van de van toepassing zijnde wet en onder meer de herhuisvesting van de ex-huurder;

Geef een reactie