Gerechtelijke inning

 mission-judiciaire-nl

Roerende uitvoeringsprocedure  (meubels) Onroerende uitvoeringsprocedure (onroerende goederen) Procedure van beslag onder derden (inkomsten,          bankrekeningen, …)
 1. Betekening van een titel (vonnis, dwangbevel, …)
 2. Bevel tot betalen
 3. Roerend beslag
 4. Plaatsing van aanplakborden
 5. Gebeurlijke verkoop
 6. Verdeling van de gelden
 1. Betekening van een titel (vonnis, dwangbevel, …)
 2. Onroerend bevel
 3. Onroerend beslag
 4. Overschrijving
 5. Verzoekschrift in aanstelling van een notaris
 6. Aanmaning om de verkoop bij te wonen
 7. Proces-verbaal van rangorde
  (= verdeling)

 

 1. Betekening van een titel (vonnis, dwangbevel, …)
 2. Beslag onder derden
 3. Aanzegging
 4. Herinnering
  derde-beslagene
 5. Verdeling van de gelden

 

Vooraleer een vonnis tussenkomt, kunnen wij uw belangrijke schuldvorderingen waarborgen door bewarende roerende of onroerende maatregelen of door bewarende maatregelen op het loon of de bankrekening van uw schuldenaren.  Dergelijke maatregelen veroorzaken geregeld een reactie van de schuldenaar, wat dan gevolgd wordt door een akkoord en/of een betaling.  Nadat een vonnis werd bekomen, kunnen de volgende uitvoeringsprocedures aangewend worden :

 • Uitvoerend roerend beslag
 • Uitvoerend onroerend beslag
 • Uitvoerend beslag onder derden

De ingevorderde sommen, die uiteindelijk werden gerecupereerd in het ultieme stadium van een roerende verkoop, een onroerende verkoop of een uitvoerend beslag onder derden, dienen STEEDS het voorwerp van een verdeling uit te maken onder het geheel van de, al of niet bevoorrechte, schuldeisers van de schuldenaar.  Deze procedures worden toegepast mits eerbiediging van de termijnen, die zijn vastgesteld in het Gerechtelijk Wetboek, rekening houdend met het eigen karakter van ieder dossier.  De procedure- en uitvoeringskosten zijn altijd invorderbaar ten laste van iedere schuldenaar, TENZIJ in het geval van insolvabiliteit, faillissement, collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie.

Geef een reactie